Co pro tebe Ježíš udělal? / co s Ním můžeš získat?

Ježíšův příběh se tě, na rozdíl všech možných jiných hrdinů, zásadně a osobně týká. Vše, co je zde uvedeno, totiž může s Ježíšem přijít do tvého života!

Dal život jako výkupné i za tebe a vystavěl most mezi tebou a Bohem Otcem

"Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas." (1. Timoteovi 1:5-6)
Jestli něco definuje slovo "hrdina", tak to je zástupná oběť sebe sama za život druhých. A přesně tohle Ježíš učinil - skrze Jeho oběť může člověk získat odpuštění svých provinění a získat vítězství nad nemocí, trápením, hříchem a nad smrtí! Díky Ježíši můžeš i ty přijmout dar věčného života, získat jistotu spasení a začít poznávat Boha osobně jako svého nebeského Otce/Tátu. "Těm, kteří jej (Ježíše) přijali, kteří věří v Jeho jméno, dal pravomoc stát se Božími dětmi." (Jan 1:12)

Vzal na sebe tvoje prokletí a nemoci

"Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho ranami jsme uzdraveni." (Izajáš 53:5)
Mnozí usilovali o Jeho život, především náboženští vůdci. Dokud ale On sám se dobrovolně nevydal do jejich rukou, ani se Jej nedotkli. Odsoudili Ho za rouhání, za to, že se označil za toho, kým skutečně byl - Mesiášem a Božím Synem. Byl odsouzen k smrti ukřižováním. Ještě před tím byl zmučen tak, že nebyl fyzicky poznat. Díky těmto ranám, mohou lidé být v Jeho jménu nadpřirozeně uzdravováni.

Připravil očištění od tvých hříchů

Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází, a řekl: „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa." (Jan 1:29)
Díky tomu, že nikdy sám nezhřešil, byl Ježíš jediným vhodným kandidátem na to, aby vykoupil lidi z odsouzení a kletby smrti. I když se to nečte snadno, platí, že "následkem hříchu je smrt". Hřích znamená "minutí" a je to něco, co člověka velmi poškozuje a hlavně odděluje od milující Boha (proto jej osobně nezakoušíš, či ti připadá vzdálený). Tím, že bezhříšný Ježíš zemřel nespravedlivou a potupnou smrtí, vzal na sebe spravedlivou odplatu za lidský hřích, tedy i za ten tvůj. Než na kříži vydechl život, zvolal : "Dokonáno jest!"

Po svém vzkříšení a vystoupení do nebe seslal na zem svého Ducha

"Vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu Svatém... přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země." (Skutky apoštolů 1:5,8)​
Po tom, co byl Ježíš vzkříšen, strávil nějaký čas s učedníky a následně byl vzat do nebe. Tam usedl na nebeský trůn a byla mu dána všechna autorita a moc. A co víc! Ježíš poslal svého Ducha k nám na zemi. Ač fyzicky v nebi, s Ježíšem může - skrze Ducha Svatého - zakoušet osobní společenství každý, kdo v Něj věří a v Jeho jménu a moci Ducha konat skutky, které konal Ježíš (například vyhánět démony). Když Ježíš chodil fyzicky po této zemi, byl na jednom místě v jeden čas. Nyní, Ježíš může vstoupit do života každého člověka, který se k tomu svobodně rozhodne a dát Mu všechny úžasná požehnání nebe.

Otevřel pro tebe dveře svého království​

"On (Bůh Otec) nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna." (Koloským 1:13)
V duchovním světě existují pouze dvě království - království světla a království temnoty. Boží / nebeské království světla je to, kde vládne Ježíš. Tam kde Ježíš nevládne, tam je království temnoty (kde není světlo, je tma a tma je nedostatkem světla). Ježíš svým dílem na kříži nabízí každému, kdo Jej přijme a žije pod Jeho autoritou vstup a přebývání v Jeho království, které je plné lásky, moci, zázraků, pokoje a nebeské radosti (ne až jednou v nebi, ale už nyní na zemi).
I Ty můžeš přijmout Ježíšova Ducha (Ducha Svatého) a s Ním vše, co pro tebe Ježíš vykonal, včetně zmocnění k tomu, abys změnil(a) nejen svůj život, ale celý tento svět!

Připravil ti nový život a možnost získat Božské dědictví

"Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové." (2. Korintským 5:17)
Existují dva typy lidí: 1) "v Adamu" a za 2) "v Kristu". "Adam" je starým stvořením, odděleným od Boha. Do "Adama" se rodí dědičně každý člověk. "Z Adama do Krista" se člověk může dostat pouze skrze duchovní narození, které dává Bůh každému, kdo učiní pokání a vírou přijme Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Kdo je "v Kristu" je součástí Božího království a je součástí Božího lidu. Takový člověk má přístup k věčnému Božímu životu, což je nová kvalita života v plnosti.

Dal život jako výkupné i za tebe a vystavěl most mezi tebou a Bohem Otcem

"Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas." (1. Timoteovi 1:5-6)

Klikni a přečti si více
Jestli něco definuje slovo "hrdina", tak to je zástupná oběť sebe sama za život druhých. A přesně tohle Ježíš učinil - skrze Jeho oběť může člověk získat odpuštění svých provinění a získat vítězství nad nemocí, trápením, hříchem a nad smrtí! Díky Ježíši můžeš i ty přijmout dar věčného života, získat jistotu spasení a začít poznávat Boha osobně jako svého nebeského Otce/Tátu. "Těm, kteří jej (Ježíše) přijali, kteří věří v Jeho jméno, dal pravomoc stát se Božími dětmi." (Jan 1:12)
Přehrát video

Pusť si krátké a zcela názorné video toho, co se opravdu dělo při Ježíšově ukřižování (4 min).

Vzal na sebe tvoje prokletí a nemoci

"Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho ranami jsme uzdraveni." (Izajáš 53:5)

Klikni a přečti si více
Mnozí usilovali o Jeho život, především náboženští vůdci. Dokud ale On sám se dobrovolně nevydal do jejich rukou, ani se Jej nedotkli. Odsoudili Ho za rouhání, za to, že se označil za toho, kým skutečně byl - Mesiášem a Božím Synem. Byl odsouzen k smrti ukřižováním. Ještě před tím byl zmučen tak, že nebyl fyzicky poznat. Díky těmto ranám, mohou lidé být v Jeho jménu nadpřirozeně uzdravováni.

Vykonal očištění od hříchů světa

Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází, a řekl: „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa." (Jan 1:29)

Klikni a zjistíš více
Díky tomu, že nikdy sám nezhřešil, byl Ježíš jediným vhodným kandidátem na to, aby vykoupil lidi z odsouzení a kletby smrti. I když se to nečte snadno, platí, že "následkem hříchu je smrt". Hřích znamená "minutí" a je to něco, co člověka velmi poškozuje a hlavně odděluje od milující Boha (proto jej osobně nezakoušíš, či ti připadá vzdálený). Tím, že bezhříšný Ježíš zemřel nespravedlivou a potupnou smrtí, vzal na sebe spravedlivou odplatu za lidský hřích, tedy i za ten tvůj. Než na kříži vydechl život, zvolal : "Dokonáno jest!"

Po svém vzkříšení a vystoupení do nebe seslal na zem svého Ducha

"Vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu Svatém... přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země." (Skutky apoštolů 1:5,8)​

Klikni a přečti si více
Po tom, co byl Ježíš vzkříšen, strávil nějaký čas s učedníky a následně byl vzat do nebe. Tam usedl na nebeský trůn a byla mu dána všechna autorita a moc. A co víc! Ježíš poslal svého Ducha k nám na zemi. Ač fyzicky v nebi, s Ježíšem může - skrze Ducha Svatého - zakoušet osobní společenství každý, kdo v Něj věří a v Jeho jménu a moci Ducha konat skutky, které konal Ježíš (například vyhánět démony). Když Ježíš chodil fyzicky po této zemi, byl na jednom místě v jeden čas. Nyní, Ježíš může vstoupit do života každého člověka, který se k tomu svobodně rozhodne a dát Mu všechny úžasná požehnání nebe.
Přehrát video
Video (4:30 min) zobrazuje odchod Ježíše do nebe, seslání Ducha Svatého a zázračné jednání učedníků.

Otevřel dveře svého království

"On (Bůh Otec) nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna." (Koloským 1:13)

Klikni a přečti si více
V duchovním světě existují pouze dvě království - království světla a království temnoty. Boží / nebeské království světla je to, kde vládne Ježíš. Tam kde Ježíš nevládne, tam je království temnoty (kde není světlo, je tma a tma je nedostatkem světla). Ježíš svým dílem na kříži nabízí každému, kdo Jej přijme a žije pod Jeho autoritou vstup a přebývání v Jeho království, které je plné lásky, moci, zázraků, pokoje a nebeské radosti (ne až jednou v nebi, ale už nyní na zemi).

Otevřel ti možnost přijmout nový život a stát se novým člověkem

"Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové." (2. Korintským 5:17)

Klikni a přečti si více
Existují dva typy lidí: 1) "v Adamu" a za 2) "v Kristu". "Adam" je starým stvořením, odděleným od Boha. Do "Adama" se rodí dědičně každý člověk. "Z Adama do Krista" se člověk může dostat pouze skrze duchovní narození, které dává Bůh každému, kdo učiní pokání a vírou přijme Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Kdo je "v Kristu" je součástí Božího království a je součástí Božího lidu. Takový člověk má přístup k věčnému Božímu životu, což je nová kvalita života v plnosti.

Dal život jako výkupné i za TEBE a vystavěl most mezi tebou a Bohem

"Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas." (1. Timoteovi 1:5-6)

Jestli něco definuje slovo „hrdina“, tak to je zástupná oběť sebe sama za život druhých. A přesně tohle Ježíš učinil – skrze Jeho oběť může člověk získat odpuštění svých provinění a získat vítězství nad nemocí, trápením, hříchem a nad smrtí! Díky Ježíši můžeš i ty přijmout dar věčného života, získat jistotu spasení a začít poznávat Boha osobně jako svého nebeského Otce/Tátu.

„Těm, kteří jej (Ježíše) přijali, kteří věří v Jeho jméno, dal pravomoc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1:12)

Mimochodem, Bůh Otec tě miluje, proto dal to nejcennější co měl (Syna Ježíše), aby i za tebe zemřel a umožnil ti tak obnovit spojení s Ním, jako s tvým Stvořitelem.

Důvod proč od narození nezakoušíme přítomnost a realitu živého Boha je právě naše hříšnost, ke které dědičně inklinujeme. S tou se vypořádal Ježíš a vystavěl tak jedinou cestu k osobnímu vztahu člověka s pravým a živým Bohem. 

Pusť si krátké a zcela názorné video toho, co se opravdu dělo při Ježíšově ukřižování (4 min).

Teď, když víš to hlavní co pro tebe Ježíš udělal, máme zásadní otázku: „Co s tím uděláš?“ Upřímně, nechat toto vše ladem, by byla škoda na CELOU VĚČNOST. Proto, klikni dál a zkus s tím něco udělat.