Jdi a spolu s Ježíšem změn svět!

Učedník Ježíše má být „solí a světlem“ pro okolní svět (Matouš 5:13-14). Navíc, po svém vzkříšení, Ježíš řekl : „Jděte…“ (Matouš 28:18 a Marek 16:15). Komu to řekl? Svým učedníkům! Proto, dříve než „vyjdeš do akce“ 😊, ujisti se, že:
Učedník Ježíše má být „solí a světlem“ pro okolní svět (Matouš 5:13-14). Navíc, po svém vzkříšení, Ježíš řekl : „Jděte…“ (Matouš 28:18 a Marek 16:15). Komu to řekl? Svým učedníkům! Proto, dříve než „vyjdeš do akce“ 😊, ujisti se, že:
Všude kam vkročil Ježíš v plnosti Ducha Svatého přišlo Jeho království. Ani ve tvém životě nemusí jít o nic menšího. Ježíš stále touží, aby se Boží království šířilo skrze Jeho učedníky na zemi, vždyť „celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů.“ (Římanům 8:19).
Všude kam vkročil Ježíš v plnosti Ducha Svatého přišlo Jeho království. Ani ve tvém životě nemusí jít o nic menšího. Ježíš stále touží, aby se Boží království šířilo skrze Jeho učedníky na zemi, vždyť „celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů.“ (Římanům 8:19).

Lidskými prostředky a snažením se nikdy Božích věcí nedosáhne. Proto Ježíš, který je fyzicky v nebi, poslal svému lidu osobu Ducha Svatého, aby je uváděl do pravdy (ukazoval co, kdy a jak dělat), vyučoval, radil, zmocňoval, atd. Lidé ve víře činí co říká Boží slovo a Duch Svatý pomáhá a lidi uschopňuje.

Pokud se lidé snaží nastolit Boží království lidskými prostředky bez Ducha Svatého, v nejlepším případě to nevyjde, v horším případě bude výsledek horší, než kdyby nic nedělali.

V Božím království je mnoho povolání, zmocnění, připravených úkolů a Bůh čeká na ty, kteří Mu řeknou své „ano, půjdu“.

Kromě výše uvedeného Ježíšova příkazu je dobré si ujasnit, proč bys měl(a) Ježíše následovat a srovnat si i své motivy v srdci:

  • Láska k Ježíši a k druhým lidem (aby i oni mohli poznat Ježíše). Láska je vždy ten nejlepší motiv.
  • Naplnění a štěstí. Objevuješ důvod a určení, proč jsi na světě a proč jsi stvořen(a), tak jak jsi.
  • „Kdo činí Boží vůli, zůstává na věčnost.“ Z pohledu světa i ten nejúspěšnější člověk na zemi, pokud mine Boží navštívení a vztah s Ježíšem, jednou o vše přijde. Naopak člověk, který poznal Ježíše a pracuje pro Boží věci, má jistotu nejen nadpřirozeného života na zemi, ale také odměn, které potrvají na věčnost.
  • Duchovní růst. Chceš-li rychle vyrůst, měj srdce služebníka. „Je požehnanější dávat, než brát.“

Prioritní věcí je usilovat o hluboký osobní vztah s Ježíšem. Je nezbytné naučit se k Ježíši přicházet, čerpat a učit se přímo od Něj. Díky tomu budeš Ježíše víc znát a On tě bude proměňovat do nositele Boží slávy:

  • skrze Boží slovo (Bible) – začni Novým zákonem, 4 evangelia a Skutky apoštolů. Čti s prosbou, ať ti Ježíš sám „otevře“ své slovo. Nad čteným je dobré rozjímat, zabývat se tím co čteš (Bible je živá kniha, ne přehled informací).
  • skrze ztišení – Ježíš je stále s tebou, ale chvíle, kdy jsi vědomě pouze s Ním, nic nenahradí. Mluv s Ním, sdílej s Ním vše co chceš a potřebuješ a uč se Mu naslouchat. Žádej Ho o Jeho projevenou přítomnost a o každodenní naplnění Duchem Svatým. Ztišení je ideální kombinovat s četbou Božího slova, ideálně každý den ráno.
  • skrze společenství s druhými následovníky – Aby tvé jednání bylo efektivní a neslo ovoce potřebuješ plně spolupracovat s Ježíšem, ale i s druhými lidmi, kteří Ježíše znají. V Kristu máš k dispozici vše co budeš potřebovat, v druhých lidech budeš mít oporu, vedení a především novou rodinu. A ta je vždycky důležitá. 😊

Víš o tom, že Bůh má pro tvůj život konkrétní úkol a povolání? Garantujeme ti, že jakmile jej s Ježíšem objevíš a začneš do něj vstupovat, tvůj život dostane jiné grády. Právě v tomto povolání ti bude Bůh mocně žehnat a i ty poznáš, že tvůj život má smysl i na věčnost.

Povolání a úkol má dvě roviny. První je obecné povolání, které je platné pro všechny, kteří následují Ježíše:

  • následovat Ježíše (rozvíjet osobní vztah s Ním, poznávat Ho i Jeho slovo, jednat dle Jeho slova, růst v lásce a víře…) 
  • vítězit nad hříchem
  • pomáhat uvádět další lidi do Ježíšova království.

Druhou rovinou je specifické povolání, něco zcela konkrétního pro tebe. Bůh tě stvořil pro to, abys spolu s Ním toto své jedinečné povolání objevil(a) a naplnil(a). Chceš-li toto své povolání objevit, začni plnit „obecné povolání“ a uvidíš, že Bůh tě do všeho uvede a ukáže ti i toto tvé specifické povolání (může jít o více věcí/oblastí). Dalším krokem k tomu je, že se začneš zaměřovat na věci, ve kterých vidíš Boží milost ve svém životě (talenty, daří se ti v tom, baví tě to, …) a začneš hledat využití těchto věcí k oslavě Boha (nikoliv sebe). 

Každý, kdo přijal Ježíše může sloužit ve sféře moci a autority, kterou mu On dal. Pamatuj, že základní princip Božího Království je být věrný v malém – a pokud budeš, Bůh ti v pravý čas svěří víc.

Připoj se k on-line skupině (FB skupina,, Zoom skupinky, modlitby...)

Přijal(a) jsi Ježíš z těchto stránek? Nebo o tom teprve přemýšlíš? Případně následuješ Ježíše delší dobu a nemáš společenství? Rádi bychom ti nabídli vstup do online skupiny „Pravý Hrdina“. Máš-li Facebook, požádej o přidání do skupiny, vyplň tři krátké otázky a počkej na schválení. Chceš-li vidět moc Ducha Svatého a růst Božího království potřebuješ poznat další, kteří mají zájem jít věrně za Ježíšem. Vzájemně se potřebujeme. 

Ve výhledu jsou on-line setkání, modlitby, sdílení se, povzbuzení – to vše s cílem růst v poznání Ježíše. Vše je zdarma.