Na rozdíl od fiktivních superhrdinů je Ježíš je živý a otevřeně touží po tvém společenství a k tomu, aby ses připojil(a) „na Jeho stranu armády“! On je právě teď připraven přijít do tvého života, ať jsi jakýkoliv / jakákoliv, ať jsi v životě dělal(a) cokoliv. Záleží jen na tobě…
Připomeň si, co ti vztah s Ježíšem nabízí:
  • Stát se Božím synem / dcerou, tedy i dědicem a získat přátelský vztah s nejmocnější osobou vesmíru.
  • Věčný život, vstup do nebe na věčnosti.
  • Nadpřirozený život Božího království plný moci.
  • Objevit pravý záměr pro tvůj život.
  • Odpuštění hříchů, toho co se ti nepovedlo.
  • Moc vítězit nad hříchem, trápeními a nemocemi.
Přijetí Ježíše lze shrnout do následujících 3 kroků:

1) Oslov Ježíše

Jednoduše, tak jak jsi, ale upřímně - patrně prvně v životě vyřkni Jeho jméno s tím, že se na Něj skutečně obracíš. Ber to jako kdyby stál nyní vedle tebe, protože On tě vidí a zná tvé srdce.

2) Požádej Ježíše, aby ti odpustil tvé hříchy, rozhodni se od nich odvrátit​

Je důležité uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu) a v srdci se rozhodnout začít žít dle Ježíše a učit se od Něj. Jde o tzv. pokání = změnu smýšlení a jednání

3) Požádej Ježíše, aby se stal tvým Pánem a Zachráncem

Ježíše přijímáš za svého Pána a Zachránce vírou (tzn. začneš věřit v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení). Je dobré Ježíše požádat, aby se ujal vedení tvého života (= svěříš Mu kormidlo svého života).​

1) Oslov Ježíše

Jednoduše, tak jak jsi, ale upřímně - patrně prvně v životě vyřkni Jeho jméno s tím, že se na Něj skutečně obracíš. Ber to jako kdyby stál nyní vedle tebe, protože On tě vidí a zná tvé srdce.

2) Požádej Ježíše, aby ti odpustil tvé hříchy, rozhodni se od nich odvrátit

Je důležité uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu) a v srdci se rozhodnout začít žít dle Ježíše a učit se od Něj. Jde o tzv. pokání = změnu smýšlení a jednání

3) Požádej Ježíše, aby se stal tvým Pánem a Zachráncem

Ježíše přijímáš za svého Pána a Zachránce vírou (tzn. začneš věřit v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení). Je dobré Ježíše požádat, aby se ujal vedení tvého života (= svěříš Mu kormidlo svého života).​

Aby se plně projevilo to, co pro tebe Ježíš vykonal (a co má pro tebe připravené), je třeba Ježíše učinit svým Pánem, tedy tím, komu se svobodně chceš podřizovat a jednat podle Jeho vůle / slova, resp. se tomu budeš chtít učit. Jde o přechod „od sebe k Němu“, kdy dobrovolně dáváš sebe pod Jeho dobrou vládu a ochranu. Z toho můžeš vidět, že nejde o jednorázovou zkušenost, ale má jít o nový život s Ježíšem.

Ježíše přijímáš také jako svého Zachránce (Spasitele). Středobodem Ježíšova vykupujícího díla je odpuštění tvých hříchů a přijetí nového věčného života z Boha. I proto, je důležité porozumět tomu, co je myšleno hříchem.

Co je hřích? V překladu jde o „minutí cíle“. V obecné rovině je hříchem cokoli, co je mimo Boží vůli. Jde o myšlení, zaměření člověka, jeho slova, skutky. Spíše než mravokárný aspekt jde tak o to, že  lidé ve své svobodě co hřeší míjí své určení, důvod proč byli stvořeni.

Důsledek hříchu je smrt – fyzická, ale i duchovní. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí. I proto je Ježíšovo dílo často označováno, jako dílo Záchrany (Spasení). Jde o záchranu od důsledku a moci hříchu, a tedy i následku věčného zahynutí.

Hlavním hříchem je nezávislost na Bohu (žití si svůj život pod svou autoritou) – hlavním projevem je odmítání Ježíše Krista a odmítání jednat podle Božího slova.

Bůh v Ježíši Kristu ti  nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i moc nad hříchem vítězit. Bůh nechce, abys cokoli dělal(a) z vlastní síly.

Opakujeme, že žádný z níže uvedených příkladů ti nemá být k odsouzení, či důvodem Ježíše nechtít. Sám Ježíš chodil dokonce k těm největším hříšníkům a nabízel jim odpuštění a nový život. Bůh ti nenabízí pouze odpuštění, ale i moc nad hříchem vítězit (a také vyměnit hříšné věci za ty lepší nebeské, byť si to třeba zatím neumíš představit).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

Ježíše můžeš přijmout hned teď, třeba těmito slovy:

"Pane Ježíši Kriste, přicházím nyní k Tobě. Tak jak umím, věřím, že jsi zemřel i za mé hříchy a byl jsi vzkříšen. Odpusť mi, prosím, všechny mé hříchy a očisti mě od nich. Přijď do mého života a vládni v mém životě. Proměň mé srdce a pomáhej mi žít nový život s Tebou. Každý den chci s Tebou zakoušet Tvoji nebeskou vládu, moc a blízkost, pomáhej mi to prožít. Děkuji Ti, že právě teď vstupuješ do mého života jako můj Pán a Zachránce. Amen."

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Zachráncem?

Proces "přijetí Ježíše" lze popsat v následující třech krocích:

Následující ber pouze jako pomůcku. Ježíši jde především o tvé srdce. On touží po plném vztahu, kdy Ho budeš svobodně následovat a jednat podle Něj. Nepomohou ti žádné formulky, ani naučené modlitby. Mnozí volali z houby srdce jen „Ježíši, zachraň mě!“ a On je pro jejich upřímnost vyslyšel a mocně se jich dotkl, což zcela změnilo jejich život. Vždyť Boží slovo říká „Volej ke Mně, a odpovím ti.“