Jak získáš křest a naplnění Duchem Svatým?

Pokud jsi přijal(a) Ježíše, je Boží vůlí pro tebe, abys byl(a) Duchem Svatým pokřtěn(a). Duchem Svatým křtí přímo Pán Ježíš. Přijetí tohoto křtu lze shrnout do následujících 3 kroků:

1) Měj touhu v srdci a správný motiv

Bůh vidí do tvého srdce a zná tvé motivy. Pokud je tvým cílem mít správný vztah k Bohu (chceš Boha oslavit, více Jej znát, toužíš naplnit Ježíšův příkaz...), pak jednáš dobře. Pokud je tvým motivem oslavit sebe, je čas to přehodnotit.

2) Učíň pokání

I když už jsi přijal(a) Ježíše, je důležité se plně odvrátit od všech hříšných věcí a učinit pokání (= změnu smýšlení, která vyústí ve změnu jednání). Dříve jsi žil(a) podle sebe/světa, nyní je třeba žít dle Boha/Ježíše. Máš toto v srdci?

3) Popros Ježíše / Boha, aby tě pokřtil a naplnil Duchem Svatým a vírou jej přijmi

Věci od Boha přijímáme vírou. Jednoduše, jako "malé dítě svého taťku" požádej a věř, že od Boha dostáváš, oč žádáš v souladu s Boží vůli. Žádáš přeci o něco, co ti sám Bůh chce dát! Proto můžeš 100% věřit, že to i dostaneš.

1) Měj touhu v srdci a správný motiv

Bůh vidí do tvého srdce a zná tvé motivy. Pokud je tvým cílem mít správný vztah k Bohu (chceš Boha oslavit, více Jej znát, toužíš naplnit Ježíšův příkaz...), pak jednáš dobře. Pokud je tvým motivem oslavit sebe, je čas to přehodnotit.

2) Učiň pokání

I když už jsi přijal(a) Ježíše, je důležité se plně odvrátit od všech hříšných věcí a učinit pokání (= změnu smýšlení, která vyústí ve změnu jednání). Dříve jsi žil(a) podle sebe/světa, nyní je třeba žít dle Boha/Ježíše. Máš toto v srdci?

3) Popros Ježíše / Boha, aby tě pokřtil a naplnil Duchem Svatým a vírou jej přijmi

Věci od Boha přijímáme vírou. Jednoduše, jako "malé dítě svého taťku" požádej a věř, že od Boha dostáváš, oč žádáš v souladu s Boží vůli. Žádáš přeci o něco, co ti sám Bůh chce dát! Proto můžeš 100% věřit, že to i dostaneš.

Poznámka: Nejde o přesný manuál, nic takového u Boha neexistuje. Spíše jde o inspiraci. Máš-li v srdci touhu po Bohu a také po tom sloužit Mu, zvedni své ruce k nebi, volej k Němu a přijmi od Něj Ducha Svatého. 

Dále je možné, že kdykoli během modlitby budeš ve svém nitru vnímat neznámá slova, která budou mít tendenci být vyslovena. Vůbec nad tím nepřemýšlej a jen je mluv. Jedná se o tzv. mluvení jazyky, což je nebeský jazyk tvého ducha, kterému rozumí jen Bůh (může jít o zvláštní slova nebo zpočátku i opakování jednoho kratšího slova stále dokola…). Máš nad tím 100% kontrolu, když ty nezačneš mluvit, nebude se to dít! Jakmile začneš mluvit těmito jazyky, raduj se, protože to 100% znamená, že jsi přijal(a) křest v Duchu Svatém – a tvůj život již nebude nikdy stejný.

„Pane Ježíši Kriste, přicházím nyní k Tobě. Vydávám Ti sebe, své tělo, mysl i svůj život. Chci Tě plně následovat, více Tě znát a chci Ti sloužit. Právě teď, zkoumej mé srdce a ukaž mi vše z čeho mám činit pokání.“

… (vezmi si klidně pár minut čas a projdi si svůj život a vše co vnímáš, že se Bohu nelíbí, Mu vydej, řekni Mu to svými slovy)…

„Odvracím se od těch starých věcí, je mi líto, že jsem je dělal(a), očisti mě od nich, činím z nich pokání.“ (pojmenuj konkrétní věci, staré a hříšné způsoby života a před Bohem se jich zřekni)

„Nyní, dle Tvého slova a zaslíbení, Tě vroucně žádám, abys mě naplnil Duchem Svatým.“

… (nyní je dobré vyšetřit nějaký čas, zavřít oči, zvednout ruce k nebi, děkovat Bohu za naplnění Duchem Svatým a především věřit, že Bůh ti dává Ducha Svatého – nehledej v tom složitost, strach, pochyby a nevíra jsou nyní tvým nepřítelem)…

„Podle Tvého zaslíbení, kdy prosím v souladu s Tvou vůlí, ve víře přijímám křest v Duchu Svatém. Děkuji Ti. Amen.“

… (můžeš si i při zavřených očích vizualizovat jak je u tebe přímo Ježíš, dotýká se tě a polévá tě vodou / fouká na tebe / přichází na tebe oheň – což jsou všechno biblické symboly Ducha Svatého) …

Během pokání je pravděpodobné (a žádoucí), budeš-li cítit zármutek/lítost nad svým hříchem (ale pozor na vinu a odsouzení!!!). Během modlitby můžeš cítit horko, ale i chlad, mravenčení, „elektřinu“, či další projevy Boží přítomnosti. Můžeš mít i silnější Boží navštívení. Výjimkou není, že necítíš vůbec nic. Pokud však něco budeš cítit, věř, že s největší pravděpodobností se tě dotýká Bůh.

Pokud bys u modlitby cítil(a) nějaké nepříjemné pocity, je možné, že potřebuješ službu osvobození. V tom případě nás kontaktuj na níže uvedeném formuláři.

Biblickým potvrzením křtu Duchem Svatým je tzv. mluvení jazyky, což je modlitební jazyk tvého ducha. (1. Korintským 14:14). Je možné, že kdykoli během modlitby budeš ve svém nitru vnímat neznámá slova, která budou mít tendenci být vyslovena. Vůbec nad tím nepřemýšlej a jen je mluv. Jedná se o tzv. mluvení jazyky, což je nebeský jazyk tvého ducha, kterému rozumí jen Bůh (může jít o zvláštní slova nebo zpočátku i opakování jednoho kratšího slova stále dokola…). Máš nad tím 100% kontrolu. Jakmile začneš mluvit těmito jazyky, raduj se, protože to 100% znamená, že jsi přijal(a) křest v Duchu Svatém – a tvůj život již nebude nikdy stejný.

Od té chvíle můžeš tento dar používat kdykoli chceš (i tento dar se rozvíjí používáním, ze začátku může jít třeba jen o jedno slovo nebo nebo dvojice hlásek…).

1. Nevědomost – když nevíme, co Bible učí.
2. Chybné učení – toto může pocházet z našeho církevního zázemí – mnoho církví učí, že křest v Duchu není určen pro dnešní dobu.
3. Nevíra – souvisí to s prvními dvěma body – jde o důvěřování něčemu nebo někomu jinému než Božímu slovu.
4. Strach a pochybnosti – když nemáme dost porozumění, můžeme mít obavy z toho, co se bude dít, nebo pochybnosti o tom, že Bůh to pro mě teď udělá.
5. Nevyznaný hřích – pokud si nejsi jist, popros Ducha svatého, aby ti ukázal, jestli je ještě nějaký hřích, ze kterého máš činit pokání.
6. Neodpuštění – klíčem k vyslyšené modlitbě je bezpodmínečné odpuštění druhým.
7. Chybné postoje – k rodičům, manželskému partnerovi nebo autoritám.
8. Soustředění se na člověka nebo metody – je to pouze Ježíš, kdo tě může pokřtít v Duchu svatém.
9. Minulé zapojení se do okultních praktik nebo čarodějnictví (nutné být nejprve vysvobozen z vlivu okultismu).

Pokud nebudeš své hříchy vyznávat a přinášet je před Pána Ježíše, bude (kvůli přerušenému společenství s Bohem) ve tvém životě více a více náchylnost k hříchu a v nejhorším případě může dokonce dojít k zatvrzení tvého srdce a svědomí. Následky tohoto mohou být katastrofální. 

Proto ti v té nejlepší víře radíme – zkus si ohledně vyznávání hříchů vytvořit dobrý návyk. Pokud zhřešíš, jdi s tím před Boha co nejdříve, pro prolitou krev Pána Ježíše přijmi vírou odpuštění a raduj se ze svého společenství s živým Bohem.

Nevyznaný hřích ve tvém životě, může znamenat překážku v naplnění Duchem Svatým. Je velmi důležité projít si následující seznam. Ptej se Boha, zda se tě něco z toho netýká. Pokud ano, je dobré to Bohu vyznat a poprosit Ježíše za odpuštění a očištění od všech následků vyznávaného hříchu.

Nový zákon, kromě často zmiňovaného hříchu neodpuštění, vyjmenovává například následující hříchy (pro přehlednost vytučněné):

Korintským 6:9-10: „Cožpak nevíte, že nespravedliví nezdědí Boží království? Neklamte se, ani cizoložníci (ti, kteří provozují sex mimo manželství + dokonce i ti, kteří toužebně hledí na druhou osobu – mimo své manželky/manžela – podle Boha již s touto osobou cizoloží ve svém srdci… Bůh se dívá právě do srdce) ani modláři (ti, kteří dávají cokoli před Boha) ani smilníci (např. sledování pornografie), ani ti, kteří provozují náklonnost ke stejnému pohlaví, ani zloději (tam patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…), ani chamtivci (touha po majetku a penězích), ani závistivci, ani opilci, ani zlo řečníci (ti, co mluví špatně o druhých), ani vyděrači (ti, kteří berou peníze od druhých pod výhružkou), ti všichni nezdědí Boží království.

Koloským 3:8, Galatským 5:19, Efezským 5:3-4): Nečistota (používání špatné mluvy, špinavé a oplzlé vtipy) zhýralost a nemravnost v jakékoli podobě.

Galatským 5:20-21: Čarodějnictví (okultismus, magie, vzdor, ale i manipulace), dále také: horoskopy, věštění, taroty, některé formy heavy metalo-rockové hudby, drogy (marihuana a dál), talismany, New Age (cokoli, kde se uctívá stvoření), spiritismus (vyvolávání duchů), zednářství, antroposofie, bojová umění založená na taosimu a buddhismu (kung-fu, aikido, tae kwon do, karate, tai chi, judo), hypnóza, jóga – vše co má kořeny v hinduismu a jakékoli podoby uctívání stvoření (Římanům 1:25).

Ti, co praktikují (tzn. mají to v sobě, dělají to, je to jejich součástí): projevy nenávisti, hádky, roztržky a svárlivost, žárlivost, závist, výlevy hněvu, sobecké ambice – sobecký zisk, rozkoly a rozbroje (způsobují spory a rozdělení – viz „soudu propadne každý, kdo se bez důvodu hněvá na svého bratra“), velké neshody, hereze – učení odporující pravdě Božího slova, vraždy (povolování potratů, úmyslné zbytečné potraty), opilství a hýření (pravidelné opíjení se, divoký party styl, ale i nestřídmost).

Zjevení 21:8: Zbabělci (odmítají následovat Krista), nevěrní / nevěřící, nenávistní (nenávist v srdci je v duchovním světě podobné vraždě), bezbožní (ti, kteří odmítají Boha), lháři (lidé, kteří úmyslně lžou, byť pouze občas).

Pomazané video za naplnění Duchem Svatým a přijetí daru mluvení jazyků:
Přehrát video
Návodné video k přijetí křtu v Duchu Svatém včetně modlitby:
Přehrát video

Chceš s tím pomoci? Rádi ti pomůžeme!

Toužíš-li po naplnění Duchem Svatým (což je jedině dobře a Bohu se to velice líbí) a z nějakého důvodů se ti to nedaří křest přijmout (či si jen nejsi jistý/jistá), nenech si to pro sebe! 

Rádi ti v tomto pomůžeme (např. tě propojíme s někým blízko tvého bydliště nebo ti dáme odkaz na Zoom, kde se za tebe budeme modlit a „vkládat ruce“ ve víře – jde to i na dálku. Vše samozřejmě zdarma! 😊

Pokud jsi přijal(a) křest v Duchu Svatém, tak věř, že ty řeky života v tobě nejsou jen pro tvé potěšení (i když to také 😊), ale chtějí se vylít ven, na druhé. Tento svět zoufale potřebuje dotyk nebe, které je nyní v tobě! A proto…