Přijmi Jeho supersílu!

Každý následovník Ježíše může přijmout Boží moc k účinnému novému životu, který nám Ježíš zajistil a otevřel svou obětí na kříži a svým vzkříšením. Pakliže jsi s Ježíšem navázal(a) vztah, je velmi důležité tuto moc od Ježíše přijmout.

proč? Jde o Ježíšův příkaz!

Sám Ježíš, po svém vzkříšení, řekl svým učedníkům:

Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“

Lukáš 24:49
A nešlo o doporučení, ale o příkaz:

Když s nimi byl Ježíš u stolu, nařídil učedníkům, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým..."

Skutky Apoštolů 1:4-5

proč? Jde o Ježíšův příkaz!

Sám Ježíš, po svém vzkříšení, řekl svým učedníkům:

Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“

Lukáš 24:49
Přehrát video
A nešlo o doporučení, ale o příkaz:

Když s nimi byl Ježíš u stolu, nařídil učedníkům, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým..."

Skutky Apoštolů 1:4-5

Duch Svatý je Duchem Božím (Otce) a také Duchem Ježíše a je zdrojem i vykonavatelem Boží vůle na zemi. Duch Svatý není energií, On je osobou Boží trojice, který přebývá uvnitř každého skutečného učedníka Ježíše.

Nejdůležitější věcí pro křesťana je přijmout křest v Duchu Svatém a chodit v plnosti Ducha Svatého. Křest znamená „ponoření“.  a oproti vodnímu křtu (ke kterému tě také vybízíme), jde o ponoření do Ducha Svatého. Takový křest ti může učinit pouze Ježíš / Bůh a věř – pokud jsi přijal(a) Ježíše a chceš Jej následovat – že je Boží vůlí, abys byl(a) Duchem Svatým pokřtěn(a)!

Po přijetí křtu v Duchu Svatém je zásadní usilovat o neustálou plnost Ducha Svatého ve tvém životě. Garantujeme Ti, že jakmile jednou „ochutnáš“ Božího Ducha, budeš po Duchu Svatém toužit víc a víc 😊 !

Z uvedených biblických veršů můžeš vidět, že „moc z výsosti“ se pojí s křtem Duchem Svatým. Ačkoliv Duch Svatý přebývá u každého, kdo navázal osobní vztah s Ježíšem, je zde možnost ještě jiné zkušenosti – zažít křest Duchem Svatým a spolu s Ním přijmout i nebeské zmocnění a naplnění Duchem Svatým tak, že začne z tebe přetékat i do tvého okolí.

Co ti umožní moc a přítomnost Ducha Svatého?

Především žít životem, který pro nás Bůh zamýšlí – tedy nadpřirozeným životem, plným lásky, nebeské radosti, pokoje a moci. V žádném případě nemá jít o náboženství, soubor nařízení, pravidel, která se snažíš z vlastních sil dodržovat. Je Boží vůlí, aby každý učedník Ježíše přijal křest Duchem Svatým a učil se chodit v Jeho plnosti.

  • Vede tě podle Boží vůle v dané situaci, On je tvůj Utěšitel a Pomocník.
  • Umožní ti pociťovat Boží přítomnost.
  • Umožní ti pochopit Boží slovo (Bibli).
  • Umožní ti vítězit nad hříchem a sklony ke starému způsobu života.
  • Umožní ti získat duchovní dary (proroctví, dary uzdravení, dar jazyků…)
  • Dá ti moc k vyhánění duchovní temnoty / démonů (zlých duchů).